Wednesday, September 1, 2010

Kai W

Oil on 9x12" panel, alla prima.
Julia Kay's Portrait party Flickr
Kai's work Flickr